Evenement

Terug

Algemene Leden Vergadering

donderdag 16 februari 2023

Agenda algemene ledenvergadering AKK op  16-02-2023, alleen voor leden.
Plaats: Café de Mert. Markt 12 Eersel
Aanvang: 20.00 u
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag secretaris, voorstellen nieuwe leden.
4. Goedkeuring verslag ALV van 24-03-2022 (zie bijlage).
5. Financieel overzicht: Resultaat 2022, begroting 2023.
Verslag kascommissie door Peter Brusselers en Peter Koppens.
Décharge verlenen aan het bestuur.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Verslag activiteitencommissie en agenda voor 2023.
Wie gaat welke rit organiseren?
Samenstelling activiteitencommissie.
Invulling 5 e lustrum in 2024
8. Verslag van de redactie van “In den Olie” en de redactie van de website.
9. Verkiezing bestuur.
10. Commissaris advertenties.
11. Vaststellen contributie, Junior lidmaatschap.
12. Dankzegging leden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de
AKK in 2022
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
15. Borrel.